Tietoa Vuokratavara-palvelusta

Käyttöehdot

Vuokratavaran käyttöehdot


Päivitetty 23.3.2019

Sisällysluettelo

1. Yleistä palvelusta

2. Toiminnan tarkoitus ja edellytykset

3. Vuokrattavat tavarat

4. Oikeudet sisältöön

5. Käyttäjien ja palveluntarjoajan keskinäiset vastuut

6. Vuokraus

7. Vuokratapahtuman peruutusehdot

8. Tavaran myymistä koskevat ehdot

9. Ylivoimainen este

10. Hinnoittelu, maksut ja tilitykset

11. Käyttäjän poistaminen

12. Yleisten ehtojen muuttaminen

13. Lainvalinta ja oikeuspaikka


1. Yleistä palvelusta

Vuokratavara on verkkopalvelu (palvelu), joka tarjoaa sähköisen alustan irtainten esineiden (tavara) vuokraamisesta tai myymisestä kiinnostuneille henkilöille (vuokralleantaja tai myyjä) ja tavaran vuokraamisesta tai ostamisesta kiinnostuneille henkilöille (vuokraaja tai ostaja). Käyttäjällä viitataan vuokralleantajaan, myyjään, vuokraajaan tai ostajaan riippuen asiayhteydestä.

Tavara tarkoittaa palvelun kautta vuokralle tai myyntiin tarjottua kulutustavaraa, joka määritellään jäljempänä.

Vuokrausjakso tarkoittaa päivissä mitattavaa aikaväliä, jonka aikana vuokralleantajan tavara on vuokraajan käytössä maksua vastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.  

Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota käyttäjät ja palvelun tuottamisesta vastaava Vuokratavara sitoutuvat noudattamaan.

Paluu >>


2. Toiminnan tarkoitus ja edellytykset

Vuokratavara -palvelun toiminnan tarkoitus on mahdollistaa tavaroiden vuokraus tai myynti vuokralleantajan ja vuokraajan sekä myyjän ja ostajan välillä. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Vuokraaja tai ostaja maksavat tavaran vuokran tai myyntihinnan henkilökohtaisella maksukortilla.

Vuokratavaraan lisättyjä tuotteita voivat vuokrata tai myydä yli 18-vuotiaat yksityishenkilöt, joilla on henkilökohtainen pankki- tai luottokortti.

Vuokratavara -palvelua saa käyttää vain tässä kuvattujen tuotteiden vuokraukseen ja alla yksilöityjen käyttöehtojen mukaisesti.

Tavaroita koskeva yksittäinen vuokraus tapahtuu vuokralleantajan ja vuokraajan välillä, eikä Vuokratavara ole vuokrasopimuksen osapuolena. Vastaavasti tavaraa koskeva kauppa tapahtuu myyjän ja ostajan välillä, eikä Vuokratavara ole kauppaa koskevan sopimuksen osapuolena.

Sopimus vuokratapahtuman tai kaupan osapuolten välillä syntyy, kun vuokralleottaja tai ostaja on palvelun kautta sähköisesti esittänyt vuokralleantajalle tai myyjälle sitovan tarjouksen vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevan sopimuksen tekemiseksi eli tehnyt varauksen tavarasta, ja vuokralleantaja tai myyjä on harkintansa mukaan sähköisesti hyväksynyt varauksen palvelun kautta. Vuokratavara toimittaa osapuolille vahvistuksen sähköpostilla.

Palvelussa käyttäjillä on mahdollisuus esittää numeerisia ja sanallisia arvioita (kuten antamalla tähtiä) sellaisten käyttäjien toiminnasta, joiden kanssa hän on tehnyt joko vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevan sopimuksen.

Vuokratavaran käyttäjät sitoutuvat ilmoittamaan palveluun omia oikeita nimi-, yhteys- ja henkilötietojaan. Esiintyminen väärällä nimellä tai yhteystiedoilla on kiellettyä.

Paluu >>


3. Vuokrattavat tavarat

Palveluun saa laittaa kulutustavaroita, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun tuotteita ei saa vuokrata ansiokäyttöön. Kulutustuotteita voivat olla jotkin seuraaviin kategorioihin luettavia tavaroita: (a) piha- ja puutarhatarvike, (b) remontointiin tarkoitettu työkalu tai tarvike; (c) kameratarvike; (d) musiikkisoitin tai musiikkitarvike; (e) huonekalu tai sisustustarvike; (g) urheilu- tai vapaa-ajan tarvike; (f) lemmikkieläintarvike; (g) keittiötarvike.

Tavaraa, jota ei voi tulkita kuuluvan mihinkään yllämainituista kategoiroista, ei saa laittaa Vuokratavara -palveluun. Vuokratavara ei ole velvollinen todentamaan jokaisen palveluun lisätyn tuotteen oikeellisuutta. Vuokratavaralla on oikeus poistaa palvelustaan tuotteet, jotka eivät ole käyttöehtojen mukaisia.

Paluu >>

4. Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka he tuottavat palveluun. He sallivat muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita.

Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Käyttäjän vastuulla on ilmoittaa selvästi mikäli hän käyttää tavaran valmistajan tuottamaa materiaalia ilmoituksessaan. Vuokratavaralla on oikeus poistaa palvelustaan tekstit, kuvaukset ja kuvat, jotka eivät ole käyttöehtojen mukaisia taikka muutoin toimivat hyvän tavan vastaisesti käyttäessään palvelua.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Vuokratavaralle kaikki vahingot ja sanktiot, joita Vuokratavaralle syntyy tai aiheutuu käyttäjän palveluun lisäämien tuotetietojen vuoksi.

Paluu >>

5. Käyttäjien ja palveluntarjoajan keskinäiset vastuut

Vuokratavara ei ole sopimusosapuolena tavaran vuokrauksessa, eikä se vastaa vuokraustoiminnassa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai tappioista. Vuokratavara ei takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eikä ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle palvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja menetyksiä tai vahinkoja. Vuokratavara varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa palvelun.

Tavaran vuokralle tarjoavan omistajan tulee varmistua siitä, että hänellä on laillinen oikeus tarjota tavara vuokralle. Tavaran vuokraava vuokraaja sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen muiden käyttäjien tuotteita käyttäessään.

Vuokratavara -palvelun ylläpitäjällä on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan.

Vuokratavara ei vastaa, jos palvelun kautta vuokrattu tuote rikkoutuu. Vuokratavara edellyttää, että tavaran vuokraavalla vuokraajalla on voimassa oleva koti- tai matkavakuutus suomalaisessa vakuutusyhtiössä, ja että vuokrattu tavara on vakuutuksen piirissä koko vuokrauksen ajan.

Tavaran vuokralle antava omistaja arvioi itse kyseisen tuotteen nykyarvon, joka on kohtuullinen jälleenmyyntihinta ostovuosi huomioon ottaen. Omistaja on vastuussa nykyarvon saattamisessa vuokraajan tietoon. Nykyarvo voi olla maksimissaan 3000 €.

Omistaja on oikeutettu esittämään korvausvaatimuksen vuokraajalle, jos palvelun kautta vuokrattu tavara on vaurioitunut vuokrauksen aikana. Omistajan on pystyttävä osoittamaan tavaran vaurioituminen. Korvaus on suhteutettava vaurion suuruuteen. Normaali käytöstä johtuva kuluminen ei oikeuta korvauksiin. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan korkeintaan nykyarvon suuruisen summan omistajalle viivytyksettä. Vuokraaja on itse halutessaan vastuullinen hakemaan korvausta oman vakuutusyhtiönsä koti- tai matkavakuutuksesta. Mikäli vuokraaja rikkoo näitä ehtoja, on hän velvollinen täysimääräisesti korvaamaan sopijakumppanilleen aiheuttamansa välittömät vahingot.

Vuokratavara voi harkintansa mukaan kohtuullisin tavoin pyrkiä edesauttamaan vuokralleantaja ja vuokraajan tai ostajan ja myyjän erimielisyyksien selvittämistä ja sovinnollisen ratkaisun löytämistä osapuolten välillä. Vuokratavara ei kuitenkaan ole vastuussa sopimuksen osapuolten välisen erimielisyyden selvittämisestä tai lopputuloksesta.

Siltä osin kuin näissä yleisissä ehdoissa ei ole vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevan sopimuksen sisältöön vaikuttavia määräyksiä, sopimuksen sisältö määräytyy lain yleisten säännösten mukaisesti.

Paluu >>

6. Vuokraus

Vuokralleantaja määrittää jokaiselle palveluun vuokrattavaksi lisäämälleen tavaralle nouto-ja palautusajat. Vuokralleantaja sitoutuu olemaan valmis luovuttamaan tavaran noutoaikana vuokralleottajalle ja vastaanottamaan sen tältä palautusaikana.

Mikäli vuokralleantaja muuttaa nouto- tai palautusaikoja, uusia aikoja ei kuitenkaan sovelleta jo ennen muutosta tehtyihin sopimuksiin, vaan sopimuksiin sovelletaan aina sopimuksen tekohetkellä voimassa olleita nouto- ja palautusaikoja. Vuokratapahtuman osapuolet saavat sopimuksesta sähköisen vahvistuksen, joka on myös nähtävillä palvelussa.

Vuokraajan tulee palauttaa ja luovuttaa tavara vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Tavaran tulee palautushetkellä olla puhdistettu ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokra-ajan alkaessa.

Vuokratapahtuman osapuolten on sovittava tavaran luovutuspaikasta ja mahdollisesti palautuskuljetuksesta ennen vuokrauksen alkamista. Tavaran luovuttamista ja palauttamista varten osapuolten on sovittava kasvotusten tapahtuvasta tapaamisesta.

Mikäli vuokralleottaja palauttaa tavaran myöhässä, vuokralleottajalta veloitetaan myöhästymisajalta päiväkohtaista myöhästymismaksua, jonka suuruus on kaksinkertainen (200 %) normaaliin päivävuokraan nähden.

Paluu >>

7. Vuokratapahtuman peruutusehdot

Mikäli vuokraaja peruuttaa vuokratapahtuman, sovelletaan vuokralleantajan tavaralle määrittämiä peruutusehtoja. Vuokralleottaja näkee ja hyväksyy vuokralleantajan määrittämät peruutusehdot tehdessään vuokratapahtumaa koskevan sitovan varauksen palvelussa. Peruutusehdoissa on erimittaiset sitovat ajat (laskettuna sovitun vuokratapahtuman alusta taaksepäin), jona aikana vuokralleottaja ei voi perua sovittua vuokratapahtumaa menettämättä maksamaansa kokonaishintaa.

Mikäli vuokraaja peruuttaa vuokratapahtuman sitovan ajanjakson aikana, hän ei siten saa maksamaansa kokonaishintaa takaisin.

Mikäli vuokralleantaja peruuttaa vuokratapahtuman, vuokraaja saa jo maksamansa vuokrauspalkkion takaisin, mutta Vuokraajaa ei ole oikeutettu muuhun hyvitykseen.

Paluu >>

8. Tavaran myymistä koskevat ehdot

Ostajan ja myyjän välinen kauppa sitoo osapuolia, kun kauppa tehdään palvelussa. Ostaja saa omistusoikeuden kuitenkin vasta kun kauppahinta on suoritettu joko palvelun kautta tai muulla osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Myyjä tai ostaja ei voi perua sitovaa kauppaa. Kaupan osapuolten muut oikeudet (kuten ostajan oikeudet tavaran ollessa virheellinen) määräytyvät soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Vuokratavara veloittaa kaupan ostajalta palkkiohinnaston mukaisen palkkion, jos maksu suoritetaan palvelun kautta.

Jos omistaja myy tavaran, vaikka myytävään tavaraan kohdistuu tulevia, jo maksettuja vuokratapahtumia, sovelletaan omistajan ja tällaisten tulevien vuokratapahtumien vuokraajien välisessä suhteessa vuokratapahtuman peruutusehtoja.

Paluu >>

9. Ylivoimainen este

Vuokratapahtuman tai kaupan osapuoli vapautuu täyttämästävuokratapahtumaa tai kauppaa koskevaa sopimusta niin kauan kuin luonnoneste, tulipalo, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, kuljetusvälineiden puute, liikennehäiriö tai muu sellainen ylivoimainen este, jota sopimuksen osapuoli ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa, estää sopimuksen täyttämisen. Ylivoimaisen esteen kohdanneen osapuolen on tällöin viivytyksettä ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle sekä Vuokratavaralle.

Vuokratapahtuman tai kaupan osapuolen jättäessä noudattamatta vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevaa sopimusta ylivoimaisen esteen vuoksi on Vuokratavaralla oikeus tehdä julkinen merkintä vuokraajan, myyjän, vuokralleottajan tai ostajan arvosteluihin palvelussa.

Mikäli Vuokratavaraa tai palvelua kohtaa edellä tarkoitettu ylivoimainen este, Vuokratavara vapautuu näiden yleisten ehtojen mukaisista suorituksistaan niin kauan kuin kyseinen ylivoimainen este kestää. Vuokratavara pyrkii tällöin viivytyksettä ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä käyttäjille.

Paluu >>

10. Hinnoittelu, maksut ja tilitykset

Vuokralleantajan tai myyjän maksukortilta tehdään katevaraus vuokrauspyynnön yhteydessä. Maksu tavaran vuokrauksesta veloitetaan vuokraajalta tai ostajallta vain siinä tapauksessa, että vuokralleantaja tai ostaja hyväksyy vuokrauspyynnön tai ostopyynnön.

Vuokratavara -palvelussa vuokralleantajan tai myyjän on hyväksyttävä vuokrauspyyntö tai ostopyyntö viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä siitä, kun vuokraaja tai ostaja on tehnyt vuokrauspyynnön tai ostopyynnön. Jos kuitenkin vuokrausjakson ensimmäinen päivä on alle kolme (3) vuorokautta varauspyynnön tekohetkestä lukien, on vuokralleantajan hyväksyttävä vuokrauspyyntö viimeistään vuokrausjakson viimeisen päivän aikana.

Vuokrausmaksu välitetään vuokralleantajalle varauksen kaksi (2) vuorokautta varausjakson päättymispäivän jälkeen.

Myyntihinta välitetään myyjälle, kun ostotapahtumasta tehdään palveluun vahvistus.

Vuokraaja tai ostaja on velvollinen tekemään perustellun reklamaation Vuokratavaran ylläpidolle viivytyksettä, mikäli vuokralleantaja ta myyjä ei luovuta tavaraa sovitun ajan puitteissa tai tavara poikkeaa merkittävästi ilmoituksesta, jonka vuokralleantaja tai myyjä on luonut Vuokratavara-palveluun. Tällaisessa tapauksessa Vuokratavaralla on oikeus olla välittämättä kyseessä olevaan vuokraukseen liittyvää maksua vuokralleantajalle tai myyjälle ja rahat palautetaan Vuokraajalle tai Ostajalle.

Minimivuokra-aika on yksi päivä. Yksi vuokrauspäivä vastaa yhtä kokonaista vuorokautta (24 tuntia) ja vuokraa tulee maksaa myös tuotteen nouto- ja palautuspäivästä.

Vuokralleantajalle tai Myyjälle tilitettävästä maksusta vähennetään palveluveloitus, joka on suuruudeltaan 15 %.  Palvelumaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli Vuokraajalta peritty maksu palautetaan ennen vuokrauksen päättymispäivää. Vuokratavara ei vastaa mahdollisesta viiveestä maksunvälityksessä, joka aiheutuu maksunvälityspalvelusta.

Hyväksymällä nämä ehdot, käyttäjä hyväksyy myös Stripe-maksunvälityspalvelun ehdot. Maksunvälityspalvelun ehdot koskevat vain käyttäjiä, jotka tarjoavat tavaroitaan vuokralle tai myyntiin Vuokratavara -palvelussa.

Paluu >>

11. Käyttäjän poistaminen

Kaikissa tuotteiden vuokraamiseen tai palvelun käyttöön liittyvissä ehtojen ja sopimuksien rikkomuksissa Vuokratavaralla on oikeus juridisiin toimiin ehtoja rikkonutta käyttäjää vastaan. Vuokratavaralla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos käyttäjä rikkoo palvelun ehtoja tai sopimuksia, tai jos käyttäjää epäillään näiden ehtojen, vuokrasivujen vuokratietojen tai sopimuksien rikkomisesta.

Paluu >>

12. Yleisten ehtojen muuttaminen

Vuokratavaralla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilmoittamalla siitä palvelussa. Yksittäiseen vuokratapahtumaan tai kauppaan sovelletaan näitä yleisiä ehtoja siinä muodossa kuin ne olivat vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevan sopimuksen tekohetkellä.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita yleisiä ehtoja, hänen on välittömästi lopetettava palvelun käyttäminen.

Paluu >>

13. Lainvalinta ja oikeuspaikka

Palveluun sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (sen lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta), ja niihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Vuokratapahtumaa tai kauppaa koskevan sopimuksen osapuolten välisten riitaisuuksien oikeuspaikka ratkaistaan soveltuvan lain mukaisesti.

Paluu >>